De contributies voor het seizoen 2023-2024

In de ledenvergadering van 26 juni jl. zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld.

De contributie wordt in het eerste weekend van september 2023-2024 geïncasseerd. De leden die geen machtiging hebben afgegeven worden verzocht om voor 2 september de verschuldigde contributie over te maken. U krijgt hiervoor geen acceptgiro toegestuurd. Als er op die datum niet aan de verplichting is voldaan zullen we extra kosten in rekening gaan brengen van 10,- euro

Het bankrekeningnummer is: NL95RABO0327430575 t.n.v. PAX Hengelo Gld


Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributies:

  • Senioren: € 238,00
  • Junioren: € 171,00
  • Pupillen: € 150,00
  • Parttimers (8-wedstrijden regeling): €134,00 en 7 tegen 7 € 134,00 (=>35+ en 45+)
  • Senioren alleen trainen: € 62,50
  • Ondersteunende leden: € 30,00
  • Mini’s alleen trainen: € 74,50
  • Mini’s trainen en wedstrijden: € 129,00

U gaat het lidmaatschap aan voor een geheel seizoen.
U bent verplicht de contributie te voldoen van een heel jaar. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Contributie studenten uitwonend Seizoen 2023-2024

Er zijn leden binnen onze vereniging actief die studeren en niet thuis wonen. Voor hen is het uitwonen soms een belemmering om bijvoorbeeld te komen trainen of om elke week in Hengelo te zijn om een wedstrijd te spelen. Doordat men niet altijd aanwezig kan zijn wordt ook de te betalen contributie te veel gevonden. Er wordt dan maar besloten om te stoppen met voetballen hoewel men dat eigenlijk weer jammer vindt.

Het bestuur van PAX wil deze groep jonge mensen graag tegemoet komen. Je wilt toch graag blijven voetballen en je kunt aangeven dat je uitwonend bent, dan krijg je een korting op de contributie. Let op: je betaalt eerst de volledige contributie, na in levering van je bewijs bij de penningmeester (menkveld@kickxl.nl)  krijg je een deel terug.

Contributie Senioren: € 238,00 Senioren (studenten) € 140,00

Contributie Junioren: 171,00 Junioren (studenten)  93,00

Contributie en automatische incasso

Wij willen onze leden zoveel mogelijk stimuleren om het betalen van de contributie te laten verlopen via automatische incasso  omdat dit zowel voor de leden als voor de ledenadministratie en penningmeester eenvoudiger is en minder werk met zich mee brengt.

Niet al onze leden hebben een incassoregeling en zij krijgen 1x per jaar het verzoek om de contributie te voldoen. Dit wordt ook aangekondigd op de website van de club. De contributie wordt altijd in het eerste weekend van september afgeschreven van uw rekening.

Echter wij moeten regelmatig deze leden erop wijzen dat de contributie nog voldaan moet worden. Het kost om deze redenen de vrijwilligers van onze vereniging veel extra tijd om alle gelden weer binnen te krijgen.

We doen daarom een beroep op u om de vereniging te machtigen de contributies automatisch te innen.

We hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep. Zijn er redenen die het echt onmogelijk maken voor u om een machtiging af te geven voor automatische incasso dan hebben wij daar natuurlijk alle begrip. Hebt u anderszins problemen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen dan kunt u te allen tijde contact op nemen met de penningmeester van V. en AV. PAX.

Participatiebijdrage en  Jeugdfonds Sport en Cultuur

Sporten is voor kinderen een kans om zich positief te ontwikkelen. Komt uw gezin rond van een sociaal minimum? De Participatiebijdrage van de gemeente Bronckhorst biedt ouders een vergoeding voor de sport van hun kinderen aan. Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een participatiebijdrage in de kosten van lidmaatschap van een sportclub, zwemles, een ouderenvereniging, concertbezoek, kosten voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar en aanschaf van een computer voor kinderen in de brugklas.

Tevens heeft  de Gemeente Bronckhorst  zich aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan cultuur willen doen, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, toch kunnen meedoen.

Met vriendelijke groeten,

jullie penningmeester

Bertus Menkveld